Chọn một gói

iCB Proactive Healthcare

Gói ưu đãi đặc biệt dành cho thành viên iCareBase

Starter

  • Thời hạn: 365 ngày
  • Giới hạn kích hoạt: 01 khóa/ngày

Basic

  • Hạn sử dụng: 365 ngày
  • Giới hạn kích hoạt: 1 khóa/ngày

Professional

  • Hạn sử dụng: 365 Ngày
  • Giới hạn kích hoạt: 03 khóa học/ngày

Premium

  • Hạn sử dụng: 365 ngày
  • Giới hạn kích hoạt: 10 khóa học/ngày

Ultra

  • Hạn sử dụng: 365 ngày
  • Giới hạn kích hoạt: 30 khóa học/ngày

Promo