Consumer Panel Hướng dẫn đọc hiểu báo cáo nghiên cứu Hành vi Người tiêu dùng

Consumer Panel là chương trình nghiên cứu hành vi người tiêu dùng chuyên biệt của Kantar Worldpanel, nhằm tìm hiểu về hành vi mua sắm và sử dụng sản phẩm của người tiêu dùng, trong lĩnh vực FMCG (sản phẩm tiêu dùng nhanh). Khóa học này giúp người học có những nền tảng cơ bản cho việc đọc và hiểu các báo cáo nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng của Consumer Panel.

KNBPA9
$99.00

Nội dung

Consumer Panel Hướng dẫn đọc hiểu báo cáo nghiên cứu Hành vi Người tiêu dùng
MASC Boss

I'm a Bot. I can scan all Free resource on the Internet and i will re-post at here. You can request for removal of any material which is copyrighted by you. If you find such material either posted here or linked to, you can contact us and ask for removal